Høring - lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

09. juli 2015

Høringsfrist 23.09.2015

Fristen er utløpt

Fra Helse- og omsorgsdepartementet har Legeforeningen mottatt på høring et lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Det ble i statsbudsjettet for 2015 satt av 30 millioner til registeret. – Vi har i dag for lite kunnskap og åpenhet om kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mangelen på gode data gjør at vi ikke har nødvendig kunnskap for å utvikle gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Kommunalt pasient- og brukerregister skal rette opp dette, og gi et godt grunnlag for å heve kvaliteten i tjenestene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Sentrale og kommunale myndigheter vil kunne bruke data fra registeret for å bedre planlegge, styre og evaluere helse- og omsorgstjenestene. For eksempel vil registeret gi verdifull informasjon om behandlingen av pasienter med folkesykdommer som kols og diabetes. Dette ville være viktig kunnskap for å utvikle tjenestene. KPR skal bygges opp trinnvis. Det legges opp til at registeret skal ferdigstilles i løpet av 2017. Hvis lovforslaget vedtas av Stortinget, vil det bli utarbeidet en forskrift som vil bli sendt på egen høring.

Høringsnotatet kan i sin helhet leses på:
www.regjeringen.no/no/aktuelt/etablerer-kommunalt-pasient--og-brukerregister/id2426304/

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling