Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

01. juli 2015

Høringsfrist 20.10.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring anbefalingene fra en ekspertgruppe om organisering av helsetjenester knyttet til kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte Helsedirektoratet i desember 2013 en ekspertgruppe. Gruppen ble bl.a. bedt om å vurdere hvilke kriterier som bør gjelde for endring av kjønn, herunder hvorvidt kravet om sterilisering bør bortfalle og konsekvenser av et eventuelt bortfall av kravet. Ekspertgruppen fikk også i oppgave å gjennomgå eksisterende utrednings- og behandlingstilbud til personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Videre skulle gruppen vurdere behovene for, og foreslå endringer i, dagens pasient- og behandlingstilbud, samt eventuelle andre tiltak for å sikre helhetlige og gode pasientforløp i alle deler av helsetjenestene.

Ekspertgruppens rapport «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn». Utredning av vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori ble avlevert 10. april i år.

Ekspertgruppens rapport kan i sin helhet leses på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-anbefalinger-fra-ekspertgruppe-om-helsetilbudet-ved-kjonnsdysfori/id2423040/

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv