Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

24. juni 2015

Høringsfrist 24.09.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning.

I høringsnotatet foreslås det å øke private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir selvfinansierende. Det foreslås én modell der hele økningen legges inn fra 1. januar 2016 og én modell der økningen fases inn over fire år.

Private helsetjenester har plikt til å bidra til finansieringen av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), jf. pasientskadelovens §§ 7 og 8. De deler av private tjenesteyteres virksomhet som er finansiert gjennom avtaler med det offentlige, regnes i denne sammenheng med i den offentlige helsetjenesten.

Nivået på tilskuddene fra private helsetjenester er fastsatt i forskriftens § 10. Tilskuddssatsene er differensiert etter helsepersonellgruppers statistiske risiko forvolde pasientskader og skadeomfang. Kirurger er for eksempel i den høyeste risikogruppen mens omsorgsarbeidere er i den laveste risikogruppen.

Departementet sendte 29. april 2015 på høring et forslag til forskrifter om fritt behandlingsvalg. Forslaget presiserer at helsetjenester som omfattes av fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3 skal anses som offentlige helsetjenester etter pasientskadeloven.

Les mer om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-i-private-helsetjenesters-tilskudd-til-norsk-pasientskadeerstatning/id2424465/

Saksbehandler

Pål Alm-Kruse | Avdeling for jus og arbeidsliv