Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning

22. juni 2015

Høringsfrist 06.08.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i pasientskadeloven og omorganisering i sentral helseforvaltning.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet lov- og forskriftsendringer som følge av omorganisering i den sentrale helseforvaltningen. Videre foreslår departementet å endre navnet på Nasjonalt folkehelseinstitutt til Folkehelseinstituttet og å overføre myndighet innen skadedyrkontroll fra Nasjonalt folkehelseinstitutt til Helsedirektoratet. I tillegg foreslås følgende endringer:  

  • Statens strålevern innlemmes som en etat i Helsedirektoratet
  • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innlemmes i Helsedirektoratet
  • Forvaltningsoppgaver og arbeid med kvalitetsutvikling i helsetjenesten som ligger i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, overføres til Helsedirektoratet
  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens institutt for rusmiddelforskning og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet innlemmes i Folkehelseinstituttet  

Departementet foreslår også flere tiltak som de mener vil effektivisere pasientskadeordningen. Pasientskadenemnda skal som hovedregel settes med tre i stedet for fem medlemmer. Nemnda skal få større frihet til å organisere virksomheten sin. Den nedre grensen for hvilke erstatningskrav som skal behandles etter pasientskadeloven økes fra 5 000 til 10 000 kroner. Styret for Norsk Pasientskadeerstatning avvikles.

Les mer om høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv