Høring – NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

18. mai 2015

Høringsfrist 19.06.2015

Fristen er utløpt

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen).

Banklovkommisjonen ble bedt om å utrede om det var mulig og eventuelt ønskelig å etablere en form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny folketrygd. Endringer i pensjonsbestemmelsene i privat sektor legger ofte føringer på pensjonsbestemmelsene i offentlig sektor.

Akademikerne har vært representert i Banklovkommisjonen, og har vært delaktig i rapporten. Akademikernes uttalelse i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort finnes her: http://akademikerne.no/no/arbeids-_og_naringsliv/pensjon/Ikke+svaret+p%C3%A5+Akademikernes+%C3%B8nske+om+ny+ytelsespensjonsordning.b7C_wJvU3W.ips

Høringssaken finnes her: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---nou-2015-5-pensjonslovene-og-folketrygdreformen-iv/id2409385/

Saksbehandler

Henrik Skomedal | Avdeling for jus og arbeidsliv