Høring – forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler

30. april 2015

Høringsfrist 01.06.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra LegemiddelverketNasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi legemidelverket om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler.

Legemiddelverket har på vegne av HOD sendt forslag om å oppheve reklameforbudet for legemidler på TV. Reklameforbudet er hjemlet i legemiddelforskriften § 13-4.  

Legemiddelverket fremmer forslag om tre forskriftsendringer:

1. Oppheving av forbudet mot legemiddelreklame på fjernsyn (jf. legemiddelforskriften § 13-4)

2. Ny bestemmelse i legemiddelforskriften som tillater påminnelsesreklame for reseptfrie legemidler  

3. Oppheving av apotekforskriften § 48 som forbyr påminnelsesreklame i apotek

Legemiddelverket understreker at reklame på TV for øvrig er regulert av kringkastingsregelverket. Reklame for reseptpliktige legemidler vil fremdeles være forbudt på TV, da dette er forbudt til allmennheten generelt.

Les om høringen her; http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Andre/Sider/Hoering-om-tv-reklame.aspx

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv