Høring – Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

29. april 2015

Høringsfrist 01.06.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Samferdselsdepartementet om forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Bakgrunn: Samferdselsdepartementet (SD) har ansvar for lovverket som regulerer trafikksikkerheten på norske veier.  Ruspåvirket kjøring er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem. Problemet omhandler langt mer enn alkohol, og er i stadig utvikling. Dette er bakgrunnen for at SD ønsker å nå oppdatere regelverket i takt med utviklingen i folks bruk av rusmidler, og som ifølge SD selv er et viktig trafikksikkerhetstiltak.  

Om forslaget: I 2012 ble det innført en rekke regler på dette området – blant annet en forskrift om faste grenser for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Det er denne forskriften som nå oppdateres. På bakgrunn av innstillingen fra en departementsoppnevnt referansegruppe med medisinskfaglig og farmakologisk bakgrunn, foreslås det endringer i forskriften. Legeforeningen har ikke deltatt i dette arbeidet. Endringene går blant annet ut på:

  • å fastsette straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for syv nye stoffer (oksykodon og seks nye benzodiazepiner)
  • å justere eksisterende faste grenser på bakgrunn av ny tilgjengelig litteratur
  • å summere stoffer med lik virkningsmekanisme  
  • å klargjøre forskriftens virkeområde

Les mer om høringen her: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forslag-til-endringsforskrift-av-forskrift-20.-januar-2012-nr.-85-om-faste-grenser-for-pavirkning-av-andre-stoffer-enn-alkohol-m.m/id2408279/

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling