Høring - Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer

24. april 2015

Høringsfrist 05.06.2015

Fristen er utløpt

Spørsmålet om Legeforeningen i samarbeid med de fagmedisinske foreningene kunne påta seg en rolle vedrørende utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer ble første gang drøftet i sentralstyret 11.3. 2014.

Saken var tema på konferanse for de fagmedisinske foreningene 21.3. 2014, samt var drøftet i møte 7.5. 2014 med utvalgte fagmedisinske foreninger og sentrale tillitsvalgte.

Tilrådingene var at Legeforeningen kunne påta seg en slik rolle, men det ble advart mot stor arbeidsmengde og tilvarende kostnader.  

Legeforeningens formål med en slik satsing er å styrke den fagmedisinske aksen gjennom å stimulere og støtte arbeidet med å utforme og vedlikeholde faglige veiledere og retningslinjer.  

For å få et grunnlag til å kunne vurdere ressursbehov og kostnader vedtok sentralstyret 17.6. 2014 at det skulle gjennomføres et prosjekt for å utforme forslag til faglige krav til innhold, prosess, utforming og publisering vedrørende retningslinjer og veiledere.  

Se vedlagte rapportutkast for beskrivelse av prosjektets mandat og organisering (prosjektgruppe og referansegruppe).  

Sentralstyret har godkjent at utkast til rapport og tilråding fra prosjektgruppen sendes på bred intern høring i Legeforeningen.  

Etter høringsrunden vil prosjektgruppen vurdere høringsinnspillene og bearbeide rapporten videre, før den legges frem for sentralstyret igjen til endelig vurdering.

Sekretariatet vil da legge frem oversikt over kostnader og ressursbehov som vil kunne oppstå dersom Legeforeningen følger opp tilrådingene i rapporten.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling