Høring - forslag til ny folkeregisterlov

14. april 2015

Høringsfrist 27.05.2015

Fristen er utløpt

Finansdepartementet har sendt forslag til ny folkeregisterlov på høring.

Om høringen: Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) er fra 16. januar 1970 nr. 1 og har ikke vært gjenstand for noen samlet gjennomgang siden. Loven ble til i en tid hvor systemene for saksbehandling og registrering av personopplysninger var helt andre enn de er i dag. Forvaltningsapparatet både i stat og kommune og bruken av opplysninger i offentlige registre har også gjennomgått store endringer de seneste tiår. Finansdepartementet mener folkeregisterloven fremstår i dag som lite tidsmessig og er derfor moden for gjennomgang og revisjon.

Høringsnotatet tar blant annet for seg det gjeldende folkeregisterregelverket, hvilke opplysninger som kan registreres, taushetsplikt og utlevering av folkeregisteropplysninger.   

Dokumentet kan leses i sin helhet: www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forslag-til-ny-folkeregisterlov/id2403956/ 

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv