Høring - revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015

14. april 2015

Høringsfrist 09.05.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi om revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015.

Fagdirektørene i de regionale helseforetak (RHF) ga i november 2013 Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem» fra 2006. De ber nå om tilbakemelding på utkast til nasjonal traumeplan. 

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ber særlig om innspill på følgende:

  • Er det utviklingstrekk eller planer i tjenestene som denne planen ikke beskriver eller tar høyde for?
  • Mangler det beskrivelser av ledd i behandlingskjeden for den alvorlig skadde pasient?
  • Er det anbefalinger som er for svake eller for sterke?
  • Er anbefalingene til de enkelte ledd konkrete og etterprøvbare?
  • Vil formatet være anvendelig i daglig praksis, og muliggjøre løpende revisjon?
  • Ser høringsinstansene andre tiltak som kan øke sjansene for overlevelse og bedre resultat for alvorlig skadde pasienter?   

Les om høringen: http://traumeplan.no/#acceptLicense

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen | Medisinsk fagavdeling