Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»

14. april 2015

Høringsfrist 26.05.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Norsk anestesiologisk forening (NAF) har utformet forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge» (vedlagt).

Norsk anestesiologisk forening (NAF) har utformet forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge» (vedlagt).

Forslaget ble forelagt sentralstyret i møte 12.2. 2015.

Sentralstyret fant ikke å kunne godkjenne forslaget slik det forelå, men åpnet for å kunne gjøre en ny vurdering dersom dokumentet omarbeides noe.

Fra sentralstyrets brev av 25.2. 2015 til styret i NAF siteres:

«Følgende forhold bidro til at sentralstyret ikke fant å kunne godkjenne dokumentet slik det foreligger:

• Intensivenhetene behandler pasienter som «tilhører» mange spesialiteter, først og fremst de operative fagene (kirurgi, gynekologi/obstetrikk), men også indremedisin, pediatri, nevrologi m.fl. Dokumentet er utarbeidet uten at noen av disse er gitt anledning til å påvirke resultatet.

• Dokumentet fastslår at intensivenhet kun kan ledes av spesialist i anestesiologi med betydelig intensivmedisinsk kompetanse. Det fremgår ikke om det er konsensus om dette blant spesialitetene som hyppigst har pasienter innlagt i intensivavsnitt, jfr. kulepunktet ovenfor.

• Dokumentet inneholder noen synspunkter og utsagn som ikke er i overensstemmelse med Legeforeningens vedtatte politikk.

- I dokumentet står det under «Bemanningsnorm»: «En overlege kan ha ansvar for 1 utdanningskandidat». Kravet i Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger er imidlertid to leger i spesialisering per spesialist (§ 5). I dokumentet bør det fremgå eksplisitt at en-til-en er en anbefaling som går utover det generelle kravet i bestemmelsene.

- Under omtalen av «Intensivist» står det. «anestesiolog med et spesielt kompetanseområde». Her benyttes begrepet «kompetanseområde» annerledes enn Legeforeningen har definert det: «Et kompetanseområde er karakterisert ved at leger med en særlig interesse og kompetanse arbeider innenfor et område som griper inn i tre eller flere spesialiteter». Setningen i dokumentet bør omformuleres noe, f.eks.: «anestesiolog med spisskompetanse innen intensivmedisin» eller lignende.

- Synspunktet at intensivenheter som ikke leverer data til Norsk intensivregister bør fratas retten til å drive intensivbehandling (s.27) har ikke vært drøftet i Legeforeningen.

En ny behandling i sentralstyret vil forutsette bearbeidelse av ovennevnte punkter, samt at dokumentet har vært sendt til høring i øvrige berørte fagmedisinske foreninger og at dokumentet deretter er justert etter oppnådd konsensus.

Sekretariatet kan være behjelpelig med å sende et bearbeidet dokument på høring til aktuelle organisasjonsledd i Legeforeningen.»

Intensivutvalget i NAF har i brev av 9.4. 2015 (vedlagt) kommentert innholdet i sentralstyrets brev.

Etter avtale med NAFs intensivutvalg, og i henhold til sentralstyrets vedtak, sender sekretariatet intensivutvalgets brev og NAFs retningslinjeforslag til høring blant berørte yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger.

Til orientering vedlegges også den tidligere versjonen av retningslinjene («Standard for intensivmedisin»).

Organisasjonsleddene vurderer selv om det er relevant å avgi uttalelse.

Etter høringsrunden vil NAF bearbeide forslaget til retningslinjer.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling