Høring - EPJ standard del 2 - tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

27. mars 2015

Høringsfrist 21.04.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om EPJ standard del 2 - tilgangsstyring, redigering, retting og sletting.

I løpet av de årene som har gått siden publiseringen av EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting, er det vedtatt en rekke endringer i lov og forskrift innenfor de områdene som dekkes av denne standarden, og 1. januar 2015 trådte den nye pasientjournalloven i kraft.  

Selv om disse regelverksendringene kun i begrenset grad har medført behov for endringer i de eksisterende kravene i standarden, har det kommet til en rekke nye bestemmelser hvor det er nødvendig med konkretisering av hvilke konsekvenser disse bestemmelsene har for EPJ-systemene. Det er derfor gjennomført en revidering av standarden for å innarbeide alle relevante regelverksendringene fram til og med pasientjournalloven  

Spesielt om barn som pårørende: Helsepersonelloven § 10a pålegger helsepersonell en særlig plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens helsetilstand. Kapittel 4 i utkastet til standard inneholder et sett av krav som er ment å bidra til at helsepersonellet får støtte fra EPJ-systemet når de skal avklare om en pasient med tilstand nevnt over, har mindreårige barn. Videre skal EPJ-systemet gi støtte til å dokumentere de tiltak som settes i verk dersom et eller flere av barna har behov for informasjon eller annen oppfølging. Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på om kravene på dette området er dekkende for behovet for støtte fra EPJ-systemet. Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om formuleringen i krav K7.180 er tilstrekkelig, eller om det bør stilles krav om at EPJ-systemet ved enhver kontakt mellom en pasient og en virksomhet i helsevesenet skal gi varsel om at det må foretas en vurdering av om pasienten har mindreårige barn.

Les om høringen her: : https://ehelse.no/horinger/horing-epj-standard-del-2-tilgangsstyring-redigering-retting-og-sletting- 

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv