Høring - EPJ Standard del 5 – arkivuttrekk

27. mars 2015

Høringsfrist 21.04.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om EPJ Standard del 5 – arkivuttrekk.

Standarden inneholder krav som skal gjøre det mulig å avlevere elektroniske pasientjournaler fra virksomheter i spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv i henhold til bestemmelser i arkivloven samt helseregisterloven § 8a, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a. Standarden inneholder både funksjonelle krav relatert til avleveringsprosessen og tekniske spesifikasjoner for arkivuttrekket, og krav for den dokumentasjon som skal følge med et arkivuttrekk ved avlevering til Norsk Helsearkiv.

Selv om denne standarden er begrenset til å omhandle avlevering fra en arkivskaper i spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv, er utformingen så generell at det også bør være mulig å benytte den ved produksjon av arkivuttrekk fra andre virksomheter i helse- og omsorgssektoren til andre arkivdepot.

Mer informasjon om høringen finnes i høringsbrevet fra Helsedirektoratet.
Les om høringen her : https://ehelse.no/horinger/horing-epj-standard-del-5-arkivuttrekk

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv