Høring - EPJ Standard del 5 – arkivuttrekk

27. mars 2015

Høringsuttalelse

Helsedirektoratet 
Pb. 7000, St. Olavs plass 
0130 OSLO

Sendt kun pr. e-post: postmottak@helsedir.no  

 

Deres ref.:

13/2601-25

Vår ref.:

15/1687

Dato:

30.04.2015

Høringssvar - EPJ Standard del 5 - arkivuttrekk(funksjonelle krav og teknisk standard)  

Legeforeningen takker for muligheten til å uttale oss til EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk. Vi vil først påpeke at høringsfristen er urealistisk kort. Dokumentet ble sendt på høring 18. mars 2015, med frist 30. april 2015. Det har innen fristen vært både faglig og organisasjonsmessig umulig for oss å gå inn i enkelthetene i et så omfattende og teknisk dokument. Vi vil derfor kun gi noen overordnede kommentarer, hovedsakelig til prosess.  

Som nevnt oppfatter vi at dokumentet er både teknisk krevende og vanskelig tilgjengelig. Overordnet fremstår det lovteknisk logisk, men konsekvensene er uoversiktlige, både for leverandører og aktører i helsetjenesten.  

Vi finner grunn til å spørre om brukere og relevante aktører har vært (tilstrekkelig) involvert i arbeidet med utviklingen av denne standarden. Den opprinnelige standarden ble i 2001 utarbeidet av arbeidsgruppe med representasjon fra bl.a. Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Helsetilsynet og Riksarkivet, samt en bredt sammensatt referansegruppe hvor bl.a. en rekke yrkesorganisasjoner og leverandører deltok aktivt. Det er trolig hensiktsmessig at man videreutvikler standarden på området. Vi savner imidlertid en redegjørelse for prosessen frem mot foreliggende dokument, herunder informasjon om hvem som har deltatt m.v.  

Legeforeningen vil generelt fremheve viktigheten av brukerinvolvering for å kunne lage gode, funksjonelle løsninger som også vil kunne fungere i praksis/ være anvendelige for brukerne. Det er videre avgjørende med tett dialog med leverandørene, slik at blant annet konsekvensene og kostnadsbildet blir realistisk og forutsigbart. Myndighetene bør på et overordnet nivå ta stilling til prioriteringer og ressursbruk, herunder gjøre vurderinger av hvordan ressursbruk til ett formål i dagens marked vil kunne gå på bekostning av andre utviklingsprosjekter hos de samme leverandørene.  

Generelt om forslaget
Legeforeningen presiserer at arkivuttrekkets behov for struktur og funksjonalitet må være underordnet det kliniske primærformålet. Arkivuttrekket må basere seg på det man får ut av en EPJ som er utformet etter god klinisk standard der og da, og arkivuttrekket må ikke påvirke standarder eller struktur i EPJ.  

Uttrekket må være sporbart, men ikke påføre de kliniske virksomhetene nye tekniske krav til løsninger eller nye prosedyrer, eller andre forhold som kompliserer primærformålet med EPJ.  

Nasjonalt arkivuttrekk må sees på som en nasjonal infrastrukturutvikling som ikke bør konkurranseutsettes, men som kan og må fullfinansieres statlig slik at eventuelle kostnader knyttet til utvikling eller implementering av tekniske endringer i EPJ ikke belastes den enkelte virksomhet.  

Personvern og informasjonssikkerhet er selvsagt gjennomgående viktige hensyn i forbindelse med de tekniske løsninger som velges.  

Videre prosess
Legeforeningen vil benytte anledningen til å invitere oss inn i det videre arbeidet. Vi har et aktivt IT-utvalg med leger med ulik og bred kompetanse/ erfaringsbakgrunn. Det kunne vært nyttig med en nærmere presentasjon og diskusjon av dette i denne gruppen. Eventuell avtale om dette kan gjøres ved henvendelse til: Stine K. Tønsaker, som kan nås på: 23 10 91 47/ skt@legeforeningen.no.  


Med hilsen
Den norske legeforening  

Lars Duvaland
Avd. dir.

Aadel Heilemann
Seksjonssjef

Saksbehandler: Helga Bysting

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv