Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge)

19. mars 2015

Høringsfrist 03.05.2015

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet med reklamefrie pakninger er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Om forslaget: I høringen foreslås det at alle tobakkspakninger skal ha mørkegrønn farge. Skriften som angir merkenavn og produsentinformasjon skal også standardiseres, både farge, størrelse og plassering på pakningen. Logo og andre designelementer skal ikke brukes, verken på tobakkspakningene eller på produktene. Pakningene skal fortsatt ha helseadvarsler.   

Det foreslås også å standardisere pakningsform for sigaretter, rulletobakk og snus. Departementet ber om innspill fra høringsinstansene på behovet for slik standardisering også for andre tobakkstyper, samt på behovet for å standardisere størrelse på snusbokser.  

Når det gjelder selve tobakksproduktene foreslås det standardisering av farge (hvit) på sigarettpapir og snusposer, angivelse av merkenavn, samt minstevekt på rulletobakk. Det bes om innspill fra høringsinstansene på behovet for å standardisere størrelse på snusporsjoner.

Les mer om høringen: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-av-forslag-til-innforing-av-standardiserte-tobakkspakninger-og-gjennomforing-av-tobakkskonvensjonen-artikkel-5.3-i-norge/id2401022/

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling