Høring - forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP)

19. mars 2015

Høringsfrist 07.04.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP).

Om høringen: Helsedirektoratet har et pågående prosjekt hvor de går igjennom de helsefaglige prosedyrekodeverkene for spesialisthelsetjenesten. Hovedintensjonen med prosjektet er å få rendyrkede og utfyllende prosedyrekodeverk, slik at man får presise, oversiktlige og enhetlige prosedyrekodeverk. Pågående revideringsprosjekt, omfatter kun prosedyrer innenfor kirurg, medisin, radiologi og nukleærmedisin. Se høringsbrevet fra Helsedirektoratet for en nærmere bestilling av hva de ønsker tilbakemelding på.  

Prosjektet er forankret i Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016), tiltak 6.3 Kodeverk og terminologi. Helsefaglige prosedyrekoder er utviklet for presis og systematisk registrering av diagnostiske og terapeutiske tiltak. Hensikten er å få standardisert informasjon for statistikk, planlegging, styring, evaluering samt forskning.  

Viktig informasjon til foreningsleddene: Legeforeningen sender denne høringen til alle fagmedisinske foreninger, ettersom vi ikke har oversikt over hvilke fagmedisinske foreninger som saken ikke angår. Den enkelte fagmedisinske forening vurderer selv på vanlig måte om det er relevant å avgi uttalelse.  

Helsedirektoratet har sendt denne høringen direkte til flere fagmedisinske foreninger. Legeforeningen anmoder om å få tilsendt kopi av høringsuttalelser som fagmedisinske foreninger sender direkte til Helsedirektoratet.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling