Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern

12. mars 2015

Høringsfrist 07.04.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om veileder i tilsyn med miljørettet helsevern – lokalt folkehelsearbeid.

Målet med foreliggende utkast til veileder har ifølge Helsedirektoratet vært å tilrettelegge for et helhetlig og oppdatert tilsynsperspektiv, hvor også samarbeid med andre tilsynsetater er inkludert. Veilederen er ment å bidra til mest mulig like rutiner og praksis for gjennomføring, rapportering og oppfølging av tilsynet med miljørettet helsevern.

Det er 15 år siden det sist ble utgitt veiledere for kommunene til bruk i deres tilsynsarbeid. Endringer som har skjedd siden den tid, både i helselovgivningen og i annet regelverk, samt kommunenes lenge uttrykte behov for en oppdatert og bedre tilpasset veiledning, danner grunnlaget for veilederen.

Gjennom flere kartlegginger av kommunenes arbeid med miljørettet helsevern er Helsedirektoratet kjent med at kommunene har svært ulik kompetanse og kapasitet på området, og av den grunn ulike forutsetninger for bl.a. å kunne ivareta sine tilsynsoppgaver. Etter at folkehelseloven trådte i kraft i 2012 er det forventninger om at miljørettet helsevern skal integreres som en naturlig del av kommunenes systematiske folkehelsearbeid. Tilsyn med positive og negative miljøfaktorer vil danne et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunene i deres arbeid med å fremskaffe en oversikt over lokale folkehelseutfordringer.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling