Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern

12. mars 2015

Helsedirektoratet 
Postboks 7000, St. Olavsplass 
0130 OSLO                                               

 

Deres ref.:

 

Vår ref.:

15/1285

Dato:

22.04.2015

Legeforeningens høringsuttalelse - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern  

Det vises til Helsedirektoratets brev av 04.03.15.  

Legeforeningen mener utkastet til veileder er et godt dokument. Det fremstår som gjennomarbeidet og er lettlest. Det vil derfor være enkelt å ta i bruk.

Veilederen retter seg mot personell i kommunene, men også personell på andre forvaltningsnivåer vil kunne ha glede av denne veilederen.  

På spørsmål om veilederen vil kunne stimulere til økt samarbeid internt i kommunene eller overfor andre tilsynsmyndigheter anser Legeforeningen at det erfaringsmessig krever andre virkemidler enn en god veileder for å utløse økt samarbeid innad eller mellom tjenestenivå.  

Konkrete tilbakemeldinger:

  • Tittelen kunne være mer presis. Legeforeningen foreslår tittelen «Veileder i tilsynsvirksomhet innenfor det miljørettede helsevern».
  • Grunnleggende fagkunnskaper på feltet er med fordel utelatt, med det formål å holde dokumentet størrelsesmessig håndterlig, men Legeforeningen savner referanser til hvor slik kunnskap kan hentes.
  • Vedlegg 4 (Eksempel på tilsynsoversikt) fremstår som lite instruktivt og uoversiktlig til dette formålet.
  • Legeforeningen mener at denne veilederen primært bør publiseres elektronisk. Det er viktig at dokumentet er godt søkbart på et lett tilgjengelig og godt kringkastet nettsted. PDF-formatet gir for begrensede søkemuligheter i store dokument.   

Med hilsen
Den norske legeforening etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør 

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling