Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn

10. mars 2015

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep. 
0030 OSLO  

Deres ref.:

15/691

Vår ref.:

15/1053

Dato:

09.04.2015

Invitasjon til høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn  

Det vises til departementets brev av 23.2. 2015.  

WHOs anbefalinger om at alle barn bør vaksineres mot hepatitt B er basert på at dette er en svært utbredt og alvorlig sykdom på verdensbasis. I Norge har vi heldigvis fortsatt få tilfeller, men denne situasjonen vil kunne endre seg i fremtiden. Folk reiser mye, og vi har innvandring til Norge fra land som har høy prevalens av hepatitt B. Dette har ført til et økt smittepress også på den norske befolkningen. Hepatitt B vaksinen inngår pr i dag i vaksinasjonsprogrammet til barn som har foreldre fra land hvor hepatitt B er vanlig og anbefales til smitteutsatte personer i Norge og reisende til områder med stor smittefare.  

I Norge er det høyere forekomst av bærertilstand blant innvandrere fra land med høy forekomst av hepatitt B, enn i resten av befolkningen, og det forekommer at noen blir gående lenge før smitte oppdages.  

Legeforeningen støtter at alle barn får tilbud om hepatitt B-vaksine. Generelt tilbud gjennom barnevaksinasjonsprogrammet vil gi alle barn en grunnbeskyttelse som kommer godt med i tider med stadig økende globalisering. Et tilbud til alle vil også sikre at ingen barn som tilhører risikogrupper går glipp av tilbudet. I Norge vil det videre bl.a. motvirke stigmatisering av enkelte utsatte barn og ungdommer, og bidra til enklere smittevernrutiner rundt hepatitt B-smitteførende barn.  

Vi foreslår at myndighetene vurdere muligheten for også å tilby vaksinering til eldre barn som fortsatt er innenfor barnevaksinasjonsprogrammet, dvs. opp til 15-16 års alder. (10. klasse).  Uten en slik implementering vil mer enn ti årskull fortsatt forlate barnevaksinasjonsprogrammet uten å ha blitt vaksinert mot hepatitt B.  

Sett i lys av den siste tidens utvikling av barnevaksinasjonsprogrammet, der stadig flere vaksiner inkluderes, anbefaler Legeforeningen at helsemyndighetene foretar en vurdering av hvor mange vaksiner som skal være i barnevaksinasjonsprogrammet. Det foreligger lite kunnskap om hva som kan være langtidseffekter av å kombinere vaksiner. Sett i lys av vaksinemotstanden blant mange grupper i samfunnet, bør helsevesenet være mer tydelig på informasjon til foreldrene om betydningen av vaksiner. Det kan være behov for å tydeliggjøre overfor foreldre hvilke vaksiner helsepersonell anser som nødvendige (mot potensielt dødelige og alvorlige sykdommer som meslinger) og vaksiner som er nyttige for å forebygge plagsomme, men mindre farlige sykdommer i Norge (eks rotavirus).  

Den norske legeforenings sentralstyre,
etter fullmakt 

Geir Riise
generalsekretær

 Bjarne Riis Strøm
 fagdirektør

 

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling