Høring - forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjeneste-pensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

05. mars 2015

Høringsfrist 24.03.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne og Arbeids- og sosialdepartementet om forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjeneste-pensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Ny uførepensjon i Folketrygden fra 1. januar 2015 medfører at offentlige tjenestepensjonsordninger må tilpasses nytt regelverk. Endringer i de lovfestede pensjonsordningene i Statens pensjonskasse og for sykepleierne, vil være med på å danne grunnlaget for endringer i de tariffavtalefestede pensjonsordningene.

Bakgrunnen for høringsrunden er nye regler for kombinasjon av uførepensjon og arbeidsinntekt som innebærer at den fastsatte uføregraden skal ligge fast selv om pensjonen reduseres ut fra den nye inntekten. Dette gjør det lettere for en ufør å prøve seg i arbeid uten å «risikere» uføregraden. Pensjonen blir dermed utbetalt med et annet beløp enn uføregraden tilsier, det vil si etter en annen grad (utbetalingsgrad). Forslaget går ut på at opptjening skal skje ut fra utbetalingsgraden, og at samlet opptjening når pensjonisten også har medlemspliktig stilling, ikke kan overstige den opptjeningen som medlemmet ville hatt dersom vedkommende ikke var blitt ufør.

Arbeidsdepartementet har satt en svært knapp frist, som betyr at Legeforeningens frist blir tilsvarende knapp.

Les om høringen fra Arbeids- og sosialdepartementet :
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forskrift-om-opptjening-av-pensjonsrettigheter-i-lovfestet-offentlig-tjeneste-pensjonsordning-for-personer-som-har-midlertidig-uforepensjon-og-uforepensjon/id2397386/

Saksbehandler

Henrik Skomedal | Avdeling for jus og arbeidsliv