Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

26. februar 2015

Høringsfrist 25.03.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt høring om utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder.

Utredningen inngår som en del av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) arbeid med å forberede et utkast til en revidert diskrimineringslovgivning.  

Aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet handler om mennesker som ikke får de muligheter og rettigheter som andre har eller får tilgang til på grunn av deres egen høye eller lave alder. I rapporten anbefales det å lovfeste et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidsforhold.  

Legeforeningen ønsker primært tilbakemelding på det som omhandler helsetjenesten Helselovgivningen i Norge er hovedsakelig aldersnøytral når det kommer til høy alder. De aller fleste aldersgrenser som finnes i helselovgivningen omhandler følgelig lave aldersgrenser. Utvalget har i all hovedsak sett på aldersgrenser knyttet til samtykkekompetanse og rett til ulike behandlinger, helsebringende tiltak eller aktiviteter. Ifølge utvalget er det disse aldersgrensene som i størst grad vil medføre at personer settes i en dårligere stilling dersom de faller utenfor aldersgrensene.  

Stoff om helsetjenester finnes på følgende sider: 64, 72, 116, 121.  

Regjeringen har ikke tatt stilling til om det skal foreslås et vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet.  

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene i rapporten. 

  • Er det behovet for, og hva er evt. konsekvensene av et eventuelt forbud mot aldersdiskriminering særlig utenfor arbeidsforhold?
  • Om det er behov for å gjøre særskilte unntak fra et eventuelt forbud mot diskriminering på grunn av alder utenfor arbeidsforhold i tillegg til det generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling, for eksempel for aldersgrenser fastsatt i lov og/eller forskrift, eller for bestemte sektorer, for eksempel forsikringssektoren. 
  • Om det fortsatt bør gjelde et forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven.

Les mer om høringen: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---utredning-av-behovet-for-et-utvidet-vern-mot-diskriminering-pa-grunn-av-alder/id2395999/

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv