Høring - Utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus

24. februar 2015

Høringsfrist 02.04.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus.

Psykisk helse og rus ble definert som aktuelt utviklingsområde i 2013. Det ble vurdert at dersom Legeforeningen skal oppnå sitt potensial for politisk gjennomslag på disse områdene, måtte foreningens politiske plattform oppdateres og forankres faglig. Det er resultatet av et slikt arbeid som nå sendes på bred høring i organisasjonen.  

Hva er en innspillrapport?
En innspillrapport eller statusrapport er et fagpolitisk dokument som tar for seg viktige områder i helsetjenesten, og presenterer forbedringstiltak. Det foreliggende rapportutkastet er utarbeidet gjennom prosesser i to arbeidsgrupper. Arbeidsgruppenes medlemmer var:

Rus- og avhengighetsmedisin: Rune Strøm (NFRAM[1]), Guri Spilhaug (NFRAM), Dagfinn Haarr (NFRAM), Camilla Huseby (NFA[2]), Bjørg Hjerkinn (NFRAM) og Harald Sundby (NFA).

Psykiatri: Helle Schøyen (NPF[3]), Ida Garløv (NBUPF[4]), Ola Marstein (NPF), Per Johan Askim (NFA), Rikard Nygård (NBUPF), Terje Lund (NBUPF) og Tordis Høifødt (NPF).  

I tillegg til å komme med generelle tilbakemeldinger på rapportutkastet, bes foreningsleddene særskilt å vurderebehov for  tilbakemeldinger på spørsmålene under.  

Det oppfordres også til å spille inn eksempler på for eks. vellykkede lokale prosjekter innenfor rus og psykisk helse, utredninger, planer eller andre forslag til tiltak som eventuelt kan kortfattet beskrives i rapporten.  

1.      Er det viktige områder som er utelatt? For at en rapport som dette ikke skal bli for omfattende, vil noen områder måtte omtales kortfattet eller utelates. Er det temaer rapporten bør ta for seg, men som i dag er utelatt eller for overfladisk omtalt?

2.      Incentivstruktur. Hvorvidt, og hvordan bør incentivstrukturen utvikles for å understøtte gode og omsorgsfulle tjenester innenfor psykiatri- og rusbehandling?

3.      Tidlig intervensjon overfor barn og unge: Metodikk som kan bidra til å finne de som er i ferd å utvikle alvorlig psykisk sykdom, veiet mot risiko for medikalisering og overdiagnostikk av barn og unge.

4.      Pakkeforløp ved alvorlig psykisk sykdom? Dette virkemiddelet er tatt i bruk på kreftområdet og skal bidra til raskere utredning og bedre prognose. Kan slike standardiserte pakkeforløp vært aktuelt for de alvorligst syke innen rus og psykisk helse? Hvem vil i så fall egne seg for et slikt pakkeforløp?

5.      Ny spesialitet – innspill til implementering av regelverket for spesialistutdanning i rus og avhengighetsmedisin som understøtter produksjon av et tilstrekkelig antall spesialister med riktig kompetanse.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling