Høring: Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal»

06. februar 2015

Høringsfrist 24.03.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal».

Helsedirektoratets intensjon med rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal» er å etablere denne som en nasjonal standard i integrasjonen mot kjernejournal. Med kritisk informasjon menes informasjon som i en behandlingssituasjon kan medføre at planlagte tiltak endres, og potensielt redder pasientens liv eller forhindrer alvorlig skade. I dag finnes det ikke norske nasjonale retningslinjer eller standarder for dokumentasjon av kritisk informasjon. Leverandører av elektroniske pasientjournaler (EPJ) har utviklet egne moduler og helsepersonell har ulik praksis på registrering av kritisk informasjon. Det er i dag ikke mulig å samordne kritisk informasjon fra forskjellige EPJ på grunn av forskjellene i praksis og struktur.

En felles modell for kritisk informasjon vil kunne gjenbrukes i nesten all utveksling av klinisk dokumentasjon. Strukturert informasjon gir mulighet for automatisering, beslutningsstøtte, styringsdata og forskning.

Les mer: http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/horing-rapport-20-for-kritisk-informasjon-for-kjernejournal-.aspx 

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling