Høring - forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5

20. januar 2015

Høringsfrist 02.03.2015

Fristen er utløpt

Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk kan fremme forslag til landsstyret om endringer i regelverket, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 11.

Rådet for legeetikk (heretter Rådet) fremmet i brev av 25.3.2014 forslag enkelte omformuleringer og endring av begreper i reglene for Landsstyret. De fleste endringer ble vedtatt, med unntak av forslag til endringer i § 2 og § 5. Landsstyret vedtok ny § 2 med enkelte endringer, og opprettholdelse av § 5. Videre at § 5 skulle sendes tilbake til Rådet for nærmere vurdering og avklaring av begrepsbruken.  

Rådet avholdt i den forbindelse seminar om eutanasi og behandlingsavslutning i oktober 2014. Blant annet ble ny formulering i Etiske regler for leger § 5 diskutert, og det ble avholdt en nettdiskusjon om den konkrete formuleringen i etterkant av seminaret.  

Rådet drøftet dette videre i møte 3.12.14 og fremmet forslag om endringer for sentralstyret i samsvar med Reglementet for Rådet for legeetikk § 11. Sentralstyret vedtok i møtet 14. januar 2015 å sende saken på høring internt i Legeforeningen, forut for landsstyrebehandling av forslaget på Legeforeningens landsstyremøte 2015. 

Forslag
Etiske regler for leger kap I, § 5 lyder nå:
Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett. Aktiv dødshjelp, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke anvendes. En lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.   

Rådet for legeetikk foreslår at denne endres til følgende formulering;  

Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp, det vil si eutanasi, legeassistert selvmord, og andre intervensjoner som har som eksplisitt målsetting å forkorte livet.  

Begrensning av livsforlengende behandling i livets sluttfase, å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.  Legen skal vise respekt for pasientens autonomi ved vurdering av behandlingsbegrensning.  

I tillegg til generelle tilbakemeldinger på forslaget, bes det om at de interne høringsinstansene særlig vurderer bruken av begrepet «pasientens autonomi» i bestemmelsens siste setning.  

Sentralstyret anbefaler at de foreslåtte endringene i Etiske regler for leger legges frem for Landsstyret til godkjenning.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv