Høring - av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

06. oktober 2015

Høringsfrist 09.11.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Sekretariatet legger til grunn at høringen besvares, men gjør samtidig foreningene oppmerksomme på at de selv må vurdere om de anser høringen som relevant.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet at kommunene skal få adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til.

Dagens krav om politiattest gjelder bare for personell som skal yte tjenester til barn og personer med utviklingshemming.

Departementet ber om synspunkter på om utvidelsen av dagens krav skal være obligatorisk eller valgfritt for kommunene. HOD har vurdert ulike typer politiattester og hensyn til den registrerte. Det foreslås at den nye politiattesten skal anmerke samme straffbare forhold som anmerkes på en barneomsorgsattest, i tillegg til enkelte straffbare forhold som gjelder voldslovbrudd og inngrep i den personlige frihet.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-krav-om-politiattest-for-personell-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten/id2439217/

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv