Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

13. november 2015

Høringsfrist 04.01.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.  

Bakgrunnen for forslaget er at dagens forskrift ifølge HOD ikke etterleves godt nok. Tilsyn har påvist svikt i oppfyllelse av grunnleggende krav til styring og internkontroll både i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten. Funn som går igjen er blant annet:

  • Mangler og uklarhet knyttet til ansvarsplassering, ledelsesforankring og organisering.
  • For lite systematisk arbeid med å sikre at medarbeidere har nødvendige fagkunnskaper og kunnskap om virksomhetens arbeidsmåter og rutiner.
  • Lite systematisk og dårlig ledelsesforankret arbeid med kontinuerlig forbedring gjennom innhenting og vurdering av informasjon om risiko, sårbarhet, uønskede hendelser og andre mangler.
  • Manglende iverksetting av korrigerende tiltak og manglende oppfølging av tiltakenes effekt.

HOD foreslår at ny forskrift erstatter dagens forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, men at det skal gå tydeligere frem at internkontroll er en integrert og naturlig del av virksomhetenes styringssystem. Det foreslås at strukturen i ny forskrift knyttes til de fire elementene som er grunnleggende i et styringssystem; at virksomhetens aktiviteter skal:

  • planlegges
  • gjennomføres
  • evalueres
  • korrigeres

Forskriften tar sikte på å beskrive og utdype hva disse fire ulike elementene innebærer av oppgaver for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Kravet om at virksomhetens aktiviterer skal planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres gjelder for ansvarlige for virksomheter på ulike nivå. Det nærmere innholdet i hvilke krav som omfattes av styringssystemet og hvor ansvaret for å oppfylle plikten ligger, utdypes nærmere i forskriften. Lovbestemte krav til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet utdypes også. I høringsnotatet presenteres også en skisse av tre ulike modeller for hvordan en eventuell kvalitetssertifiseringsordning for norske sykehus kan utformes.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forskrift-om-styringssystem-i-helse--og-omsorgstjenesten/id2459663/

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv