Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid

10. desember 2015

Høringsfrist 15.02.2016

Fristen er utløpt

Kvinnslands-utvalget er et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Legeforeningen har fått invitasjon til å gi skriftlige innspill til utvalgets arbeid.

Om utvalget: Utvalget ble oppnevnt av regjeringen oktober 2015. Utvalget ledes av Stener Kvinnsland. I tillegg til å utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres, skal også utvalget vurdere inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være, samt eierskap til og forvaltning av bygg. Fra arbeidsgruppens mandat:  

Utvalget skal blant annet vurdere følgende alternativer:

a) avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet

b) opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene

c) opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene

d) eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.  

Les hele mandatet til arbeidsgruppen.  

Utvalget ønsker å få belyst de ulike spørsmålene som mandatet reiser, og har invitert et bredt utvalg av interessenter til å komme med skriftlige innspill som interessentene mener er viktige og relevante for utvalgets arbeid. Særlig ønskes det innspill på styrker og svakheter ved dagens organisering av spesialisthelsetjenesten og hvilken alternativ modell som er å foretrekke.  

Sekretariatet ber om konkrete eksempler på hvordan dagens organisering slår ut i praksis, forslag til konkrete tiltak som kan bedre organiseringen av spesialisthelsetjenesten, og eventuelt hva som er endret til det positive og bør bevares.  

Satsingsområde i Legeforeningen: Legeforeningens sentralstyre har vedtatt bedre styring, organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten som ett av fem satsingsområder de neste to årene. På landsstyremøtet mai 2016 skal helseforetaksmodellen diskuteres. Innspillet til Kvinnslands-utvalget ses i sammenheng med dette arbeidet.

Les om høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler

Anders Vollen | Samfunnspolitisk avdeling