Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

23. desember 2016

Høringsfrist 01.03.2017

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet ber om innspill til utkast til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter.

Denne høringen er en svært viktig del av det pågående arbeidet med endringen av spesialitetsstrukturen. Ny forskrift er nå fastsatt. Der er flere viktige elementer tatt inn etter innspill fra Legeforeningen. Slik den nye reguleringen blir, vil imidlertid læringsmålene være helt avgjørende for hvor velfungerende det samlede rammeverket for fremtidens spesialistutdanning blir. Det er flere viktige brikker som skal på plass.

Forslagene til læringsmål for den enkelte spesialitet, inndelt i hovedmål og delmål, er i sin helhet utformet av spesialitetskomiteene i hver spesialitet i samarbeid med sekretariatet i Legeforeningen. På oppdrag fra Helsedirektoratet er det foretatt justeringer i de akademiske læringsmålene for enkelte spesialiteter, da direktoratet ønsket en harmonisering av utforming og innhold mellom sykehusspesialitetene.

Viktig om høringsprosessen: Det er ønskelig at spesialitetskomite og fagmedisinsk forening innen hver spesialitet har nær kontakt og dialog ved utforming av høringssvar. Legeforeningen vil arrangere en felles høringskonferanse om læringsmålene 15. februar, sett av dato i kalender, der alle lederne for spesialitetskomiteene og de fagmedisinske foreningene vil bli invitert til å delta sammen med politisk og administrativ ledelse i Legeforeningen. Formålet med konferansen er å identifisere hvilke elementer som bør besvares felles og hvilke som bør svares opp av den enkelte spesialitet. Program for konferansen vil bli sendt ut i januar 2017.

Det er ønskelig at spesialitetskomiteene og de fagmedisinske foreningene til konferansen 15.februar har identifisert aktuelle problemområder som bør drøftes på tvers av spesialitetene. Dette for å samordne eventuelle høringssvar innen aktuelle områder der det er endringsbehov. Innen utvalgte områder der behov for justering av innholdet allerede er identifisert, vil sekretariatet invitere til møter med berørte spesialitetskomiteer også før høringskonferansen. Dette gjelder særlig der det er uklarhet om grensesnitt mellom to eller flere spesialiteter.

Høringsarbeidet med læringsmålene er meget viktig og høyt prioritert i Legeforeningen. Læringsmålsteamet som er etablert i fagavdelingen vil hele tiden være til disposisjon slik det har vært under utforming av læringsmålene. Det vil bli lagt opp til at alle fagmedisinske foreninger/ spesialitetskomiteer laster opp egne høringsuttalelser både til Helsedirektoratet direkte og til Legeforeningen. Legeforeningen vil utarbeide en samlet uttalelse på grunnlag av innspillene.

Ta gjerne kontakt med læringsmålsteamet hvis du har spørsmål: Utdanningssjef Nina Evjen (nina.evjen@legeforeningen.no), Ingunn Muus Vågeskar (ingunn.muus.vaageskar@legeforeningen.no), Gro Reichelt (gro.reichelt@legeforeningen.no), Marte Løvold Andresen (marte.lovald.andresen@legeforeningen.no) og Anders Ryen (anders.ryen@legeforeningen.no)

Saksbehandler

Nina Evjen | Medisinsk fagavdeling