Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

12. september 2016

Høringsfrist 21.10.2016

Fristen er utløpt

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder i dag bare for utskrivningsklare somatiske pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at forskriften også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

HOD skriver at det at pasienter i psykisk helsevern har vært holdt utenfor ordningen, har gitt et uheldig inntrykk av at samhandlingsreformen ikke omfattet psykisk helse og rus, selv om behovet for samarbeid og samhandling kan være minst like stort for disse pasientene som for somatisk syke. Derfor foreslår departementet nå at forskrift om kommunal betaling også skal omfavne denne pasientgruppen.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for en nærmere redegjørelse av hovedinnholdet i forskriften.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Juridisk avdeling