Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

19. oktober 2016

Høringsfrist 14.11.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

For å kunne beskytte barn mot ulike former for omsorgssvikt og overgrep, samt for å kunne hjelpe barn med alvorlige atferdsvansker, er barneverntjenesten helt avhengig av at det meldes fra til den kommunale barneverntjenesten. Departementet skriver at det fra flere hold har blitt gitt uttrykk for et ønske om lovbestemmelser som kan gjøre det enklere å forholde seg til opplysningsplikten. Hovedformålet med disse forslagene er ifølge departementet å klargjøre og forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt slik at de som er omfattet av plikten i størst mulig grad kan være trygge på hvilket ansvar plikten innebærer. Departementet ser også behov for å tydeliggjøre forskjellen mellom opplysningsplikt av eget initiativ (meldeplikt) og opplysningsplikt ved pålegg.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse.

Saksbehandler

Helga Bysting Juridisk avdeling