Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

20. juli 2016Helse- og omsorgsdepartementet

Deres ref.: Vår ref.: 16/3880 Dato: 30.9.2016


Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven
Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 1. juli 2016 om forslag om endringer i tobakksskadeloven. Innspill er innhentet fra relevante organisasjonsledd og behandlet i Legeforeningens sentralstyre 19. september 2016.

Legeforeningen har tidligere støttet forslaget om å innføre en bevillingsordning for salg av tobakksvarer. Det er godt dokumentert at tilgjengelighetsbegrensende tiltak har god effekt. I det tobakksforebyggende arbeidet handler dette blant annet om å begrense tilgjengeligheten til tobakk gjennom et restriktivt regelverk for salg av tobakksprodukter. Legeforeningen mener det er beklagelig at ikke Helse- og omsorgsdepartementet går videre med den tidligere foreslåtte bevillingsordningen framfor en register- og tilsynsordning. Vi er av den oppfatning at den foreslåtte registreringsordningen ikke vil bli like effektivt for å håndheve aldersgrensene for omsetning av tobakk som en bellingsordning. Forslaget er kun et lite skritt i retning av å skape et tobakksfritt samfunn. Potensialet er imidlertid, som Legeforeningen har påpekt ved en rekke andre anledninger, uendelig mye større. Vi beklager at dette potensialet ikke tas ut gjennom lovregulering.

Under følger noen korte kommentarer til forslaget:
Innholdet i registreringen: Åpningstidene må registreres slik at tilsynene kan planlegges i hht. dette.

Melding om salgsforbud: Kommunene må selv kunne få legge dette inn i registeret.

Krav om aldersgrense for legitimasjon og former for opplæring: Dette mener vi må legges i forskriftskravet, ikke kun i veileder.

Retting og tvangsmulkt: Vi støtter dette som virkemidler for å sikre etterlevelse. Analogien til miljørettet helsevern er relevant og god.

Salgsforbud: Vi er også av den oppfatning at de foreslåtte reaksjoner mot de som bryter forbudet om omsetning av tobakk til mindreårige ikke er kraftige nok. Vi mener at dersom man bryter dette forbudet, må konsekvensen være at man taper retten til å selge tobakk i en periode. Ved gjentatte lovbrudd bør man miste denne retten for godt.

Samkjøring med alkoholkontroll: Dette støttes, men vi mener det i høringsnotatet undervurderes hvor mange flere utsalgssteder det er for tobakk enn for alkohol. Hovedformålet med register- og tilsynsordning er å sikre at aldersgrensen på 18 år overholdes. Så langt ser det ut til at aldersgrensen for kjøp av tobakk ikke har hatt stor effekt, fordi den aldri har blitt skikkelig håndhevet og sanksjonsmulighetene har vært små. De fleste røykere under 18 år forteller at de får kjøpt tobakk uten problemer på utsalgssteder. Ordningen, slik den foreslås, innebærer imidlertid ingen begrensning i antall utsalgssteder. Legeforeningen mener at antall utsalgssteder, som et minimum, bør begrenses til utsalgssteder som selger alkohol, i praksis dagligvareforretninger.

Tilsyn: Vi støtter forslaget om at kommunene fleksibelt skal kunne legge til rette for risikobaserte tilsyn, noe vi klart ser behovet for. Vår erfaring tilsier at dette betyr at en gjennomsnittlig tilsynsfrekvens heller bør være 1-3 enn 1-2/år.

Økonomiske konsekvenser: Reduksjon av tobakksmisbruk er en viktig del av kommunenes samfunnsmedisinske arbeid/folkehelsearbeid. Forvaltningen av dette regelverket, tilsyn osv. vil kreve bidrag fra flere aktører i kommunene enn kun de som fysisk utfører tilsynene. Kostnadsoverslaget 4 arbeidstimer à kr. 400 pr. tilsyn synes således klart undervurdert. I tillegg kommer kostnader til testkjøp, tilsyn med avregistrerte salgssteder og tilsyn med virksomheter som naturlig vil være salgssted for tobakk, men som ikke er registrert. Det er således behov for å gjøre de økonomiske beregningene realistiske.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær

Jorunn Fryjordet
Avdelingsdirektør

Saksbehandler:
Sara Underland Mjelva

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling