Høring – Forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.

14. juni 2016

Høringsfrist 28.06.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Justisdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv. (salærforskriften). Departementet foreslår å endre regelen i salærforskriften §2 om godgjøring til sakkyndige.

Foreslåtte endringer:

Godtgjøring til sakkyndige reduseres til 4/5 av salærsats, med mindre vedkommende kan dokumentere utgifter til kontorhold og selvpensjonering tilsvarende 1/3 av inntektene.

Departementet foreslår også å endre regelen for fraværsgodtgjørelse i salærforskriftens § 8, ved at godtgjørelsen endres fra full salærsats til halv salærsats. Departementet påpeker at en ikke er berettiget til fraværsgodtgjørelse dersom en utnytter reisetiden til inntektsgivende arbeid. Ved arbeid som innebærer krav på godtgjørelse vil man ha krav på full salærsats selv om dette arbeidet gjøres på reise.

Les mer på Justisdepartementets sider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-til-endring-i-forskrift-om-salar-til-advokater-mv/id2501543/

Sekretariatet kommer til å utarbeide et høringssvar om den foreslåtte endringen, men ønsker naturligvis innspill velkommen.

Saksbehandler

Jan Eikeland Jus og arbeidsliv