Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

24. juni 2016

Høringsfrist 31.08.2016

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

De fire konkrete endringene for å styrke vernet av varslerne er: 

  • Alle virksomheter med mer enn ti ansatte blir pålagt å ha varslingsrutiner. Evalueringen av varslerinstitusjonen viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling.
  • Innleid arbeidskraft skal også få et varslervern. Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder kun for virksomhetens egne ansatte. Ettersom innleide ikke har ikke noe stillingsvern hos innleier vil innleide i dag kunne være i en særlig sårbar situasjon dersom de sier fra om kritikkverdige forhold.
  • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. Terskelen for å varsle offentlige myndigheter skal være lav. I dagens regelverk kan det oppstå situasjoner hvor det er uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Når myndighetene pålegges taushetsplikt, håper man flere vil våge å varsle.
  • Regjeringen skal samle varslingsreglene i et eget nytt kapittel i arbeidsmiljøloven. Det skal være lett å finne fram til varslingsreglene. Et eget kapittel skal synliggjøre at dette er et viktig tema. 

Regjeringen vil også sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gjøre en mer grunnleggende gjennomgang av dagens varslingsregler, og komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes ytterligere.

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-arbeidsmiljolovens-regler-om-varsling/id2505141/  

Saksbehandler

Jan Eikeland | Jus og arbeidsliv