Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

22. desember 2016

Høringsfrist 15.02.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet erfarer at dagens ordning med godkjenning av sykehus ikke lenger fungerer etter sin hensikt og foreslår derfor å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent.

Departementet mener at sykehusgodkjenningsordningen i dag ikke bidrar i særlig grad til forsvarlighet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Det trekkes frem at det i dagens ordning gis godkjenning på grunnlag av forholdene på søknadstidspunktet. Etter godkjenningstidspunktet kreves det ikke ny godkjenning med mindre det skjer vesentlige endringer i helseinstitusjonen eller tjenestetilbudet. Departementet viser også til at det har skjedd en betydelig utvikling siden godkjenningsordningen ble opprettet. Enkelte avanserte spesialisthelsetjenester som tidligere forutsatte innleggelse og som bare ble utført ved sykehus kan nå utføres uten at pasienten blir innlagt. Disse helsetjenestene ytes av avtalespesialister og andre virksomheter som ikke er underlagt noe krav om sykehusgodkjenning, dermed vil det ifølge departementet ikke lenger være formålstjenlig med en egen godkjenningsordning avhengig av om pasientene er innlagt over natten eller ikke.

Departementet mener andre tiltak og virkemidler er mer egnede til å bidra til kontinuerlig kvalitetsarbeid, men at spesialisthelsetjenesteloven også i fremtiden bør inneholde en hjemmel som sikrer at departementet av hensyn til kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet eller beredskap i forskrift kan stille krav om offentlig godkjenning for virksomheter og tjenester i spesialisthelsetjenesten. Det foreslås at departementets adgang til i forskrift å stille krav om godkjenning utvides slik at den omfatter alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten, ikke bare helseinstitusjoner.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv