Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

18. januar 2016

Høringsfrist 21.03.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Den gjeldende drikkevannsforskriften ble fastsatt 4. desember 2001. På bakgrunn av ny kunnskap, endringer i direktivet og den generelle samfunnsutviklingen har departementet funnet det nødvendig å revidere og fornye drikkevannsforskriften.

Forskriftsarbeidet er en del av regjeringens satsing på å ruste Norge for fremtiden. Hovedutfordringene på drikkevannsområdet er ifølge HOD stort lekkasjetap i ledningsnettet med fare for innsug av helseskadelige smittestoffer og andre farlige stoffer samt at i størrelsesorden 600 000 mennesker får vann fra små vannforsyninger med ukjent vannbehandling og kvalitet. Endret sikkerhetssituasjon og klimaendringer er også en del av årsakene til forskriftsendringen. 

Les om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-forskrift-om-vannforsyning-og-drikkevann/id2469673/

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling