Høring- forslag til ny lov om statens ansatte

05. april 2016

Høringsfrist 23.05.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forslag til ny lov om statens ansatte.

Om høringen: Forslaget innebærer at lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) oppheves. Høringsnotatet er i hovedsak en oppfølging av Tjenestemannslovutvalgets rapport.  

Regjeringen sier de viderefører et sterkt stillingsvern, kollegiale organer skal ha ansvaret for å tilsette og si opp arbeidstakerne. Samtidig strammer de inn på reglene om midlertidig tilsetting og foreslår blant annet at fast ansettelse må tilbys etter tre år – mot fire år i dag. Forslaget innebærer også en harmonisering med arbeidsmiljøloven, for eksempel når det gjelder prøvetid og oppsigelse. Samtidig som statens behov for noen særskilte løsninger beholdes for å ivareta tilliten til forvaltningen. Det foreslås å lovfeste kvalifikasjonsprinsippet for å sikre at den best kvalifiserte søkeren ansettes i stillinger i staten.   

Les om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-til-ny-lov-om-statens-ansatte/id2479748/

Saksbehandler

Bente A. Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv