Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)

04. november 2016

Høringsfrist 20.12.2016

Fristen er utløpt

Norge har undertegnet Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer (organhandelskonvensjonen). Det må ifølge Helse- og omsorgsdepartementet gjøres tilpasninger i transplantasjonslova for at Norge skal kunne gjennomføre (ratifisere) konvensjonen. Departementet har derfor sendt på høring forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova.

Departementet foreslår at formålsbestemmelsen og virkeområdet for transplantasjonslova justeres for å sikre at alle handlinger som skal kunne straffes etter konvensjonen også blir straffbare etter norske rett. Det foreslås også at den generelle strafferammen for brudd på transplantasjonslova heves til fengsel i inntil 2 år og at strafferammen for grove brudd på loven heves til fengsel i inntil 6 år. Dette skal i følge departementet ivareta konvensjonens krav om effektive, forholdsmessige og preventive straffereaksjoner. Heving av strafferammen vil også innfri kravene om at forsettlig forsøk på en rekke handlinger skal være straffbare. Det vil også føre til at fengselsstraff kan gi grunnlag for utlevering til en annen konvensjonspart. Det foreslås også at obduksjonslovas og transplantasjonslovas bestemmelser om offentlig påtale hvis allmenne hensyn krever det oppheves. Brudd på lovene vil dermed følge regelen om påtale i straffeprosessloven § 62 a, nemlig ubetinget offentlig påtale.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv