Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

16. mars 2016

Høringsfrist 28.04.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Kunnskapsdepartementet (KD) om å komme med innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Stortingsmeldingen skal legges frem våren 2017. Se egen invitasjon.

Om stortingsmeldingen: Meldingen skal bl.a. inneholde tiltak og virkemidler for å heve utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Kunnskapsministeren trekker frem fem områder som han mener er viktige faktorer for utdanningskvalitet. Områdene handler om å ha ambisjoner på studentenes vegne, om aktiviserende og varierte læringsformer, kvalitetskultur og en tydelig ledelse, integrering av studenter i det akademiske fellesskapet og til sist om samspill med arbeidslivet. Med bakgrunn i de fem områdene er det skissert noen utdypende problemstillinger som det ønskes innspill på.  

Legeforeningen har for tiden på høring landsstyresak om grunnutdanningen. Noen av problemstillingene som tas opp der, som bl.a. styrket studieledelse og heving av statusen for undervisning, er områder det ønskes innspill på.  

Legeforeningen ber om høringsinstansenes innspill med utgangspunkt i de problemstillingene som er skissert i brevet fra Kunnskapsministeren.

Les om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-stortingsmelding-om-kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2476318/

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling