Høring - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT

20. september 2016

Høringsfrist 24.10.2016

Fristen er utløpt


Ifølge Helsedirektoratet har det lenge vært behov for en faglig normering knyttet til bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) i Norge med hensyn til indikasjon, hvilke undersøkelser som bør foretas både før og etter behandlingen, hvordan behandlingen skal gjennomføres og spørsmål knyttet til samtykke, juridiske og etiske problemstillinger. Med denne retningslinjen ønsker Helsedirektoratet å gi nasjonale anbefalinger for bruk av ECT.

I retningslinjen redegjøres det for kunnskapsstatus på området og det bygges på de engelske retningslinjene fra National Institute of Clinical Exellence (NICE). Målgruppen for retningslinjen er først og fremst faggruppene i spesialisthelsetjenesten som bruker ECT på sine pasienter og for pasienter som behandles med ECT og deres pårørende.

Hdir ber om en vurdering av om problemstillingene behandles på en så god måte at kravet om en faglig normering blir ivaretatt. Direktoratet ber særskilt om innspill til:

• Strukturen i dokumentet
• Om det er temaer som ikke hører hjemme i en nasjonal faglig retningslinje
• Om det er avsnitt som er for detaljerte
• Om det er noe som savnes behandlet
• Om det er feil i dokumentet
• Eventuelle andre merknader

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling