Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

29. februar 2016

Høringsfrist 06.05.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for diabetes. 

Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes vil erstatte gjeldende nasjonale faglige retningslinje for «Forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» (IS-1674) fra 2009.

Merk at retningslinjene IKKE omfatter

  • personer under 18 år
  • svangerskapsdiabetes  

Om retningslinjen: Hovedmålgruppen for retningslinjen er fastleger og annet helsepersonell ansatt i kommunale helse- og omsorgstjenester, og beslutningstakere i helse- og omsorgsadministrasjon både kommunalt og regionalt. I revisjonen er det lagt vekt på å beskrive henvisnings- og samhandlingsrutiner med spesialisthelsetjenesten med den hensikt å styrke fastlegers kompetanse og trygghet i å håndtere stadig flere pasienter med diabetes og annen kronisk sykdom som hovedsakelig følges i kommunene. Denne avgrensningen fører også til at hovedvekten av anbefalingene gjelder personer med diabetes type 2.  

Helsedirektoratet har sendt høringen direkte til flere av Legeforeningens organisasjonsledd.

Sekretariatet anmoder disse om å sende kopi av sin høringsuttalelse til sekretariatet innen internfristen, slik at organisasjonsleddenes synspunkter kan tas med i utkast til Legeforeningens høringsuttalelse som skal vedtas av sentralstyret.

Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-diabetes

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling