Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

16. februar 2016

Høringsfrist 30.03.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Om retningslinjen: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vært førende for arbeidet med retningslinjen.

Retningslinjen blir delt i fire:

  1. Felles del som omhandler virksomhetens drift og berører alle deltjenestene
  2. Helsestasjon 0–5 år
  3. Skolehelsetjenesten 5–20 år
  4. Helsestasjon for ungdom (HFU)  

Det er punkt 1 og 2 som nå sendes på høring. Skolehelsetjenesten 5-20 år og HFU er under arbeid og vil bli sendt på høring senere i 2016.  

Helsedirektoratet har formulert noen spørsmål de særlig ønskes tilbakemelding på. Se høringsbrevet fra Helsedirektoratet for nærmere beskrivelse.  

Sekretariatet ber foreningene særskilt vurdere om retningslinjene gir noen svar på utfordringer som ledelse og samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Sekretariatet ber også foreningenes tilbakemelding på om retningslinjene vurderer behovet for medisinsk teknisk utstyr og IKT-løsninger, jfr helsepersonell-lovens §16 : "Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter."

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen | Medisinsk fagavdeling