Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år)

16. mars 2016

Helsedirektoratet
Pb. 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Deres ref.:

14/7881

Vår ref.:

16/1749

Dato:

08.04.2016

Høringsbrev - Nasjonal faglig retningsline for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn(0-3 år)  

Legeforeningen takker for å kunne kommentere på utkastet til denne retningslinjen, som er et grundig og viktig dokument for området. Legeforeningen støtter intensjonene i retningslinjen.  

Helsedirektoratet har bedt om at høringsinstanser bruker det elektroniske høringsskjemaet. Legeforeningen har gjort dette, men vil også knytte noen generelle kommentarer til utkastet til retningslinje. Retningslinjeutkastet behandler i liten grad samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste, og særlig samhandling med fastlegen. Videre er utkastet generelt sterkt rettet inn mot tekniske målinger og audiologiske vurderinger mens det sies lite om kliniske funn og observasjoner, for eksempel av foreldre og primærhelsetjenesten. Mer om kliniske funn og observasjoner i retningslinjen ville styrket den.  

Utredning og oppfølging av hørsel hos små barn er et felt i rask utvikling. Legeforeningen understreker viktigheten av å ha en plan for løpende revisjon av retningslinjen.  

Se det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet for detaljer.  


Med hilsen
Den norske legeforening  

Geir Riise
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
Fagdirektør

 

Saksbehandler

Sverre Lerum | Medisinsk fagavdeling