Høring - Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

05. oktober 2016

Høringsfrist 15.11.2016

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om etablering av en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet.

Helse- og omsorgsdepartementet har over tid fått innspill om at fylkesmennene opplever flere problemstillinger rundt mottak av pasientjournaler ved opphør eller overdragelse av virksomhet. Det er en stadig økende mengde avlevering av arkiv fra avsluttede legepraksiser. Fylkesmennenes arkiv og it-avdelinger har ikke kompetanse til å ta ut journalene eller vedlikeholde disse systemene. Slik fylkesmennene har beskrevet dagens situasjon, kan disse pasientjournalene anses som tapt eller ikke tilgjengelige.

Departementet foreslår en plikt til å avlevere journalene til den nye nasjonale ordningen i tilfeller der det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet helsepersonell eller annen virksomhet. Hovedhensynet er at en nasjonal ordning lettere kan avsette nødvendige ressurser til ordningen, bygge opp kompetanse, utvikle rutiner og ta i bruk ny teknologi i takt med helse- og omsorgstjenesten for øvrig. Ifølge HOD er det grunn til å tro at det oppbevares mye pasientinformasjon rundt om i avsluttede virksomheter som burde blitt tatt bedre hånd om. En plikt til avlevering av pasientjournalarkiv, i de tilfeller overføring til annen virksomhet ikke er aktuelt, og virksomheten ikke selv kan ta vare på pasientjournalene, vil etter direktoratets oppfatning gi en mer betryggende oppbevaring og styrke pasientenes personvern og rettssikkerhet. Departementet foreslår at Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for den nasjonale ordningen.

Høringen sendes til alle Yrkesforeningene, men sekretariatet ber fortrinnsvis om tilbakemelding fra AF og PSL da forslaget berører små virksomheter.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Juridisk avdeling