Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

22. juli 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet inviterer til å gi innspill til forslag til rapport om nasjonalt datasett for ambulansetjenesten.

Det har i lengre tid vært påpekt at det mangler nasjonal styringsinformasjon for aktiviteten i den akuttmedisinske kjede. Helsedirektoratet startet innsamling av data fra AMK-sentralene fra 2012, men felles nasjonale data for ambulansetjenesten mangler. Rapporten presenterer de helsefaglige behovene for felles registrering og nasjonal rapportering av informasjon om behandling og aktivitet i ambulansetjenesten.

Forslaget vil ifølge direktoratet bidra som et grunnlag for elektronisk pasientjournal for ambulansetjenesten, nasjonal styringsinformasjon for behandling og aktivitet i den akuttmedisinske kjeden, og kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i ambulansetjenesten.

Direktoratet ber om tilbakemelding på om forslaget dekker behovet for dokumentasjon og rapportering i ambulansetjenesten lokalt, regionalt og nasjonalt. Direktoratet ber særskilt om tilbakemelding på kapittel 5.7 Bedømt tilstand og spør i høringsbrevet om en vurdering av om det vil være hensiktsmessig for ambulansetjenesten å registrere bedømt tilstand eller konklusjonen på pasientens medisinske tilstand i ambulansejournalen i form av diagnose.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling