Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

22. juli 2016

Høringsuttalelse

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref.: 14/5849
Vår ref.: 16/4142
Dato: 09.09.2016

Legeforeningen takker for mottatt høring om nasjonalt datasett for ambulansetjenesten.

Legeforeningen støtter en slik systematisk registrering, og det foreslåtte datasettet ser robust og gjennomarbeidet ut. Datasettet fremstår som for omfattende, det er mye data som ønskes nedtegnet. Det kan forventes en del automatisert registrering av data fra AMK sine systemer allerede, men man bør vurdere å behovsprøve enda strengere hvilke data man skal registrere og forsøke å fjerne mest mulig. Det er behandlingen som pasienten får til slutt som er viktigst for liv og helse, ikke hvilke data som ble registrert.

Legeforeningen ser at opplysninger om graviditet og fastlege mangler. Dette må vurderes om vil være mer formålstjenlig enn andre data.

Helsedirektoratet foreslår at ambulansepersonellet skal dokumentere "bedømt tilstand", en diagnose der listen over mulige diagnoser er kort. Dette er en nykonstruksjon der ambulansepersonellet beveger seg vekk fra ren symptomdokumentasjon og behandling etter protokoll mot selvstendig diagnostisering. Legeforeningen mener at ambulansepersonellet primært bør fokusere på symptombeskrivelser og la diagnostiseringen foregå av lege. Dette fordi man i ambulanser ikke har de samme verktøy (lab, radiologi etc) som på legekontorer og sykehus, ei heller er utdannelsen av ambulansepersonell i dag innrettet mot å utføre selvstendig diagnostikk. I tillegg mener Legeforeningen at "bedømt tilstand" kan medføre en pasientrisiko fordi en feilsatt diagnose kan være farlig for pasienten hvis den ukorrigert blir tatt som sannhet i neste ledd (legevakt, sykehus). En objektiv beskrivelse av problem eller symptomer vil ikke bære med seg samme risiko.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
Avdelingsdirektør

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling