Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

24. november 2016

Høringsfrist 20.01.2017

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på høring.

Samvittighetsutvalget ble oppnevnt i 2015 og bedt om å utrede forhold rundt arbeidstakeres og yrkesutøveres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver. Utvalget har lagt særlig vekt på etiske og praktiske forhold. Det foreslås ingen konkrete lovendringer, men gis råd om hvordan det praktisk kan legges til rette for at den enkelte kan utføre sitt arbeid på en måte som er i overensstemmelse med egen samvittighet, samtidig som det tas tilstrekkelig hensyn til berørte parter som arbeidsgiver, kollegaer, kunder og pasienter.

Samvittighetsvalget fraråder en generell lovfesting av reservasjonsrett i arbeidslivet og anbefaler at lovfesting av reservasjonsrett for spesifikke problemstillinger kun brukes unntaksvis. Når aktuelle og spesielt kontroversielle felt skal lovreguleres i framtiden, anbefaler utvalget at lovgiver samtidig foretar en avveining av de ulike hensynene for og imot reservasjon i det konkrete tilfellet, med utgangspunkt i utvalgets tre hovedkriterier.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for en nærmere redegjørelse av hovedtrekkene i NOUen.

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv