Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

12. desember 2016

Høringsfrist 27.01.2017

Fristen er utløpt

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOU 2016: 17 På lik linje på høring. Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre.

Utvalget fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming, slik at nasjonale politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris. Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre. "God helse og omsorg" er et av innsatsområdene (kapittel 22). Utvalget anbefaler:

1) En ny lovbestemmelse om rett til individuell tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester

2) Å styrke kapasitet og bemanning i habiliteringstilbudet

3) Å utarbeide en veileder for helseoppfølging av personer med utviklingshemming

4) Delsamarbeidsavtaler om habilitering

5) Nye lovbestemmelser om barns beste

6) Kvalitetssikring av tilbudet i avlastnings- og barneboliger

Se høringsbrevet for nærmere utdyping av de ulike forslagene. Sekretariatet ønsker tilbakemelding på om tiltakene vil bidra til at utviklingshemmede får bedre helsehjelp, i helsetjenesten, og evt. hvilke andre forslag som kan sikre at denne gruppen blir bedre ivaretatt.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv