Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus

01. april 2016

Høringsfrist 27.05.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus.

Bakgrunnen for at Helsedirektoratet foreslår en ny spesialitet, er at det ifølge Hdir at det lenge har vært utfordringer i akuttmottakene; at pasientene blir liggende for lenge uten legetilsyn fordi leger som har vakt i akuttmottak er ansatt på andre avdelinger, manglende ansvar for pasientens forløp og mangel på diagnostisk kompetanse i front.  Det kan føre til at blir sendt til feil spesialisert enhet. En av årsakene til dette har vært mangel på medisinskfaglig ledelse og god organisering av akuttmottaket.

Den nye spesialiteten er ifølge Hdir ment å bidra til:

  • at pasientene i større grad blir riktig og raskt diagnostisert, henvist til riktig forløp evt. om mulig ferdigbehandles i akuttmottakene
  • at akuttmottakene får tilpasset kompetanse, både faglig, ledelsesmessig og organisatorisk
  • at akuttmottak blir en faglig mer attraktiv lærings- og arbeidsarena for leger

I tillegg til de punkter Helsedirektoratet ønsker belyst, ber Legeforeningen høringsinstansene særskilt vurdere og kommentere noen utvalgte spørsmål i vårt høringsbrev.

Saksbehandler

Gro Reichelt Medisinsk fagavdeling