Høring – Retningslinjer til utelukkelser etter straffegjennomføringsloven § 37

05. oktober 2016

Høringsfrist 20.10.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har sendt på høring et utkast til nye retningslinjer for utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37. Lovbestemmelsen gjelder praksis rundt bruk av isolasjon i fengsel, såkalt hel eller delvis utelukkelse fra fellesskapet.

Innsatte som er helt utelukket fra fellesskapet har spesielle rettigheter knyttet til tilsyn og helsehjelp. Her ansees deloverskriftene 6. Generelle tilleggskrav til beslutning om utelukkelse (s. 7-8) og 8. Særlig om hele og langvarige utelukkelser (s. 9) å være særlig aktuelle.

Forslaget beskriver blant annet hvordan fengselet skal håndtere uenighet mellom lege og fengselsansatte vedrørende fangers helse. Tidligere har Helsedirektoratet i veileder (2013) tillagt den enkelte lege ansvaret for å bringe en eventuell uenighet angående behandling av konkrete fanger videre via Fylkeslegen. I retningslinjene som nå er ute på høring skisserer Kriminalomsorgsdirektoratet at fengselsleder (direktør) skal ha ansvaret for å bringe saken videre dersom det er uenighet mellom lege og fengselsleder (s. 8, femte avsnitt). Det fremgår av samme avsnitt at saken så vil gå til overordnet nivå i Kriminalomsorgen for avgjørelse om eventuelle endringer. Det er presisert hvorvidt vedkommende må ha medisinskfaglig kompetanse, eller om et nytt vedtak kan eller skal kvalitetssikres av slik innhentet kompetanse.

Sekretariatet ber høringsinstansene vurdere de nye retningslinjenes innvirkning på innsattes helsetilbud og fengselslegers mulighet til å yte tilfredsstillende helsehjelp.

Les mer i vedlagte høringsbrev og høringsnotat fra KDI (i samme dokument).

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling