Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

16. juni 2016

Høringsfrist 02.09.2016

Fristen er utløpt

Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt for kommunene til å gjennomføre årlig legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem.

Plikten medfører at kommunen skal sørge for en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler på de sykehjemmene som driftes i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. Gjennom plikten pålegges kommunene å sette i verk systematiske tiltak som sikrer at legemiddelgjennomgang i sykehjem planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i relevant lov og forskrift.

Den systematiske gjennomgangen skal sørge for en gjennomgang av pasientens totale antall legemidler basert på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger. Dette for å sikre hensiktsmessig bruk og å forebygge pasientskader og legemiddelrelaterte problemer. Legemiddelgjennomgangen skal gjennomføres minst en gang per kalenderår, men må gjennomføres med større hyppighet dersom hensynet til forsvarlighetskravet gjør dette nødvendig. Høringsinstansene kan gjerne komme med innspill til alternativ intervall for legemiddelgjennomgangen.

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen | Medisinsk Fagavdeling